تحقیق کیفی چیست؟ همه چیز در مورد Qualitative research در 2022

تحقیق کیفی چیست؟ تحقیق کیفی به عنوان یک روش تحقیقات بازار تعریف می شود که بر کسب داده ها از طریق ارتباط باز و محاوره ای تمرکز دارد . این روش نه تنها درباره «آنچه» مردم فکر می‌کنند، بلکه درباره «چرا» آنها نیز چنین فکر می‌کنند عمل می کند. به عنوان مثال، فروشگاهی را در نظر بگیرید که به دنبال بهبود حمایت خود است. یک مشاهده سیستماتیک به این نتیجه می رسد که تعداد مردانی که از این فروشگاه بازدید می کنند بیشتر … ادامه خواندن تحقیق کیفی چیست؟ همه چیز در مورد Qualitative research در 2022