ماتريس چيست ؟‌( ترفند های ماتريس swot )+ توضيحات تكميلی

ماتريس چيست ( ترفند های ماتريس swot ) ؟ آيا آن كاربردی‌ دارد ؟ چه كسانی اين مورد را ميشناسد ؟

به طوری كلی‌ ماتريس به معنای يك استراتژی برای يك سازمان و يا شركت هایی است كه با توجه به آن صلاحيت های مورد نظر آنها مورد بررسی نيز قرار ميگيرند ولی اين صلاحيت ها‌ و شناسایی ها چگونه مورد بررسی قرار ميگيرند ؟ در اين مقاله از سايت برتر آموز قصد بر آن داريم كه ترفند های ماتريس swot را برای شما شرح داده و اينكه چگونگی استفاده كردن از آنها را برای‌ نشر بيان كنيم .

كلمه ماتريس مخفف چندين كلمه است كه از اصطلاحات اينگليسی برگرفته شده است ، به طور كلی از چهار كلمه هایی به معنای نقاط قوت ، نقطه ضعف و نقطه عطف و تهديداتی كه در آينده ممكن است شما را در برگيرد و تمام پيشرفت ها و … . با توجه به اين ويژگی ها قرار بر اين است كه سازمان ها مورد بررسی قرار بگيرند ، اما اين موارد چه كمكی به آنها ميكند ؟ آنها ميتوانند تمام نقاط ضعف خود را به صورت دقيق نيز آناليز كرده و تمام راهكار هایی كه ميتواند به آنها كمك كند را اجرا ميكنند .

ماتريس يك روش است كه ما ميتوانيم از آن استفاده كنيم ، و تمام استراتژی های آن را ( سوييت ) ميگويند ، بسياری از كارشناس های بسيار موفق هستند كه بر اين باورند با استفاده از ترفند های ماتريس ميتوان يك دستور العمل بسيار قدرتمندی تهيه كرد و با توجه به آن كار هایی را از سر گرفت . ( اما نكات بسيار مهمی نيز وجود دارد ، كه ميتواند با ما در اين زمينه و بازاريابان نيز كمك كند كه در ادامه با آنها نيز بيشتر آشنا خواهيم شد )

 ترفند های ماتريس swot از چند بخش تشكيل شده است ؟

ترفند های ماتريس swot + سير تا پياز آنها

در ابتدای مقدمه توضيحات نسبتا كاملی داده شده است تا اينكه شما با اين قضيه آشنا شويد ، اما حال نوبت آن است كه سراغ بخش های مهم ترفند های ماتريس swot رفته و آنها را نيز برای شما جداگانه شرح دهيم :

  • دامنه ها : دامنه ها نيز به دو صورت خارجی و داخلی تقسيم ميشودند ؛ داخلی به منظور نقاط قوت است ( افراد در دامنه داخلی تمام جوانب را نيز بررسی كرده و سعی بر اين داشته اند كه آنها را آناليز كنند ) ، دامنه های خارجی كه به منظور فرصت های پيش رو و تهديدات مهم است ( برای يك سازمان خيلی مهم است كه اين دو نكته را سر لوحه خود قرار بدهند به اين دليل كه اگر برای شما فرصتی پيش آيد با بهترين راه و روش ممكن از آن استفاده كرده و نبايد فرصت سوزی ايجاد كنيد ، عامل متضاد‌آن نيز تهديدات است كه ممكن است برند های شما را زمين گير كند كه متخصصان ميتواند آنها را پيش بينی كرده و با آنها مقابله كنند )

 

  • ماهيت : بر اساس ماهيت ها نيز به صورت عوامل مثبت و عوامل منفی نيز تقسيم ميشود كه در ادامه با هر يك از آنها به صورت كامل بحث خواهيم كرد .

ترفند های ماتريس swot + سير تا پياز آنها

نقاط قوت (‌ Strenghts ) : در بخش بالایی توضيحات نسبتا كمی فقط در رابطه با آشنایی شما در اين موضوع عنوان كرده ايم و حال نوبت آن فرا رسيده كه تمام جوانب را برای‌ شما عنوان كنيم ، اول آنكه شما بايد برای‌ يك نقطه قوت بسيار خوب با نام تجاری قدرتمند شروع كنيد ( به اين دليل كه مخاطب ابهت شركت و سازمان شما را با آن نام نيز به خاطر بسپارد ) ،‌ ارائه خدمات بسيار ارزنده به مشتری خود و بررسی انتقادات و پيشنهادات ( اين عوامل بر برند های شما و نام تجاری و شهرت و محبوبيت نيز اثر بسيار ويژه ایی ميگذارد ، به آن گونه اگر شما برای كالایی كه به افراد ميدهيد گارانتی پس از فروش و يا تعويض قرار دهيد افراد بر اين باور هستند كه اجناس شما مورد اطمينان است و از آنها بساير استفاده ميكنند و نام شركت شما بر سر زبان ها خواهد افتاد ) .

يكی‌ از عوامل بسيار مهم داشتن يك استراتژی بسيار قدرتمند است و يا به اصطلاح شما بايد در اين حوزه ها سياست داشته باشيد و با توجه به فكر خلاقانه خود شايستگی هایی را برای خود رقم بزنيد . ( پيشنهاد ما به شما آن است كه قبل از آنكه سراغ هر روش برويد آن را مورد بررسی قرار داده و تمام ماهيت های آن را بسنجنيد )

ترفند های ماتريس swot + سير تا پياز آنها

نقاط ضعف : نقطه ضعف های يك سازمان نقاط بلعكس قوت است ، به آن معنا كه كاملا بر عكس آن است ، برای مثال نداشتن يك نام تجاری بسيار مناسب و يا اينكه كارشناسان مناسبی را استخدام نكنيد باعث پس روی شما خواهد شد ؛ اما چگونه ؟ برای درك بهتر شما از اين موضوع بهتر است كه يك مثال ساده برای شما زده شود ، تصور كنيد شما يك كارشناس نا مناسب را استخدام كرده و آن از هيچ يك از استراتژی های مناسب آگاه نيست و همين مورد باعث ان خواهد شد كه هزينه های بسيار بالایی برای شما رغم بخورد . ( اگر شما با اين موارد مواجه شده ايد پيشنهاد ما به شما آن است كه تمام فعاليت خود را به يكباره نيز مورد بررسی قرار داده و با توجه با هر يك از رويداد هایی كه انجام داده ايد خود را مورد آناليز قرار دهيد و اين كار باعث متوجه شدن شما از كار های اشتباه در مورد شركت خواهد شد )

فرصت ها : به طور كلی تمام موارد مطلوب  كه باعث ميشود شما از رقبا پيشی بگيريد را فرصت می نامند ، اما چگونه بايد از آن استفاده كرد ؟ پيشنهاد ما به شما آن است كه بايد تمام پيشرفت رقبا را مورد بررسی قرار بگيريد و مشاهده كنيد كه چه عواملی باعث بی نقص شدن آن ها ميشود ، اما در برخی‌ از مواقع ها متوجه آن خواهيد شد رقبا در برخی از مواقع از شما خيلی ضعيف تر هستند و حال نوبت شما است كه در رابطه با آن زمينه از آنها پيشی گرفته و منجر به آن شويد كه ديگر آنها نتوانند با شما رقابت كند ، يكی ديگر از عوامل های مهم موقعيت بازاری و بازريابی است ( به آن معنا كه در برخی از مواقع ها قيمت اجناس و كالا ها بالا ميرود و يا اينكه تورم در آن كالا افزايش ميابد ، افراد كم تجربه نيز همان لحظه قيمت كالا را افزايش ميدهند ، ولی افرادی كه در اين حوزه سر رشته دارند تخفيف هایی‌ را در رابطه با آن كالا قرار ميدهند و همان مورد باعث خواهد شد كه از ساير رقبا در فروش پيشی بگيرند ) .

ترفند های ماتريس swot + سير تا پياز آنها

تهديدات : افراد معنای كلمه و لغوی تهديدات را با كار آمد بودن آن نيز اشتباه میگيرند ، تهديد ها به آن معنا مورد خطر قرار گرفتند توسط افراد ديگر نيست و معنای لغوی آن در رابطه با ترفند های ماتريس كاملا متفاوت خواهد بود ، عوامل محيطی كارمندان نيز ميتواند اين تهديدات را برای سازمان رغم بزند به آن معنا كه هر رويدادی كه در آينده ميتواند رغم بزند را با ساير افراد اشتراك گذاشته و سبب آن خواهند شد كه اسم و پيشرفت شركت پس رفت كند و يا اينكه اعتصاب كارمندان نيز ميتوان اين تهديدات را كامل تر كند ؛ تا به اينجا تمام عوامل داخلی تهديدات را مورد بررسی قرار داده ايم و حال نوبت آن است كه عوامل خارجی‌ را مورد بررسی قرار دهيد ، برای درك بهتر شما زا اين موضوع مثال های ساده عنوان خواهيم كرد  ، تصور كنيد كه شما يكی از كالای خود را وارد كانال قيمتی مناسبی كرده ايد و شركت ديگر همان كالا را با قيمت بسيار كمی به فروش ميگذارد و همين مورد باعث آن خواهد شد كه شركت خود شما مرود بحرانی با توجه به بازخورد كم رو به رو شود . ( توجه داشته باشيد اگر رقبا خود شما را وارد اين جنگ كرده اند شما بهتر است كالای گران قيمت آنها را وارد بحران بازخوردی كنيد )

چگونه برای تحليلات ترفند های ماتريس swot برنامه ایی داشته باشيم ؟

تا به اينجای مقاله تمام مواردی كه بايد بدانيد عنوان شده است و اما برای بهتر جلو بردن آنها بايد برنامه ایی‌ داشته باشيد تا از آن عمل كنيد :

1 – هدف گزاری و مورد آناليز قرار دادن : يكی‌ از ساز و كار های ابتدایی كه ممكن است همه ی ما آن را بدانيم هدف گزاری‌ بين كار هایی است كه ما ميخواهيم آن را در آينده انجام بدهيم نيز است ، اما نحوه انتخاب هدف مناسب است ، پيشنهاد ما به شما آن است كه ميانه را انتخاب كنيد به آن دليل كه شما تازه سازمانی را تاسيس كرده ايد و بهتر است از اهداف كوچك شروع كرده و بعد از گذر زمان هدف های بسيار بزرگی را با توجه به شناخت قدرت انتخاب كنيد ، يكی‌ ديگر از موضوعات بسيار مهم را ميتوان تحقيق كردن و به اصطلاح آناليز كردن ميتوان اطلاق كرد به آن دلايلی كه در بخش ابتدایی مقاله عنوان شده است شما بايد رقبای مورد نظر خود را بشناسيد ( بايد بدانيد در چه زمينه هایی قدرتمند هستند و يا اينكه در چه حوزه های ضعيف و قابل شكست خواهند بود ) و اينكه بتوانيد از آنها به صورت بسيار دقيق استفاده كنيد بدون انكه به خود ضربه بزنيد .

ترفند های ماتريس swot + سير تا پياز آنها

2 – شناسایی مشكلات مالی : يكی از معضلات بسيار بزرگ هر سازمان را ميتوان مشكلات مالی دانست به آن معنا كه تمام موارد و چرخه باز خوردی آنها از طيف مالی نيز عبور ميكند و كم و كاستی های بسيار كوچكی ميتواند مشكلات بسيار بزرگی را رغم بزند ، اين عامل را ميتوان يك تهديد بسيار بزرگ دانست ، علاوه بر تمام اين موراد شركت و سازمان های بسيار گسترده ایی با توجه به اين موضوع نيز شكست خورده اند و يا اينكه با شكست تحميل گشته اند ،‌ اما تمام آنها يك مشكل مشابه داشته اند و آن نيز هم نداشتن نيروی قايل اعتماد است و بر اساس اين انتخاب هم ضربه هآی بزرگی دريافت كرده اند .

 

سخن پايانی :

اميدوار هستيم از اين مقاله از سايت برتر آموز نيز نهايت بهره را كسب كرده باشيد و بتوانيد از آنها استفاده كنيد ، در انتهای ذكر چند نكته مهم است كه بايد در رابطه با آن نيز صحبت هایی صورت گيرد ، در اين مقاله صحبتی از ميزان درامد كارشناسان نشده است و بايد شما بدانيد در اين حوزه درآمد هایی متفاوتی وجود دارد و اينكه كارشناسان ميزان درامد آنها با توجه به پروژه هایی ‌است كه انتخاب ميكنند ، در مورد ترفند های ماتريس  swot  تمام اين موارد در يك شركت هم ممكن است رخ بدهد و در واقع به آن رويداد گره خوردگی نيز اطلاق ميشود .

 

 

اشتراک گذاری:
مطالب زیر را حتما بخوانید

دیدگاهتان را بنویسید

برای امنیت، استفاده از سرویس reCAPTCHA گوگل مورد نیاز است که موضوع گوگل است Privacy Policy and Terms of Use.

من با این شرایط موافق هستم .